30 maart 2021

Kosten voor onderhoud, renovatie, restauratie en verduurzaming

Bent u in het bezit van een monument, dan dient u ervoor te zorgen dat het in goede staat blijft. Daar kunnen behoorlijke kosten aan verbonden zijn. We vertellen u welke mogelijkheden er zijn om de kosten voor onderhoud, restauratie, herbestemming en verduurzaming te financieren.

Er zijn verschillende subsidies en fondsen waar u als monumenteigenaar aanspraak op kunt maken. Daarnaast kunt u tegen een lage rente lenen via bijvoorbeeld het Nationaal Restauratiefonds. Ook hier geldt het type monument (rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument, beschermd stads- of dorpsgezicht) is bepalend voor de mogelijkheden.

 

Informatie en persoonlijk advies

Wij zijn goed op de hoogte van de financieringsmogelijkheden die er zijn en kunnen u hierover goed informeren en adviseren. Welke subsidieregeling kunt u aanspreken? Voor welke kosten kunt u subsidie aanvragen? Wat heeft u nodig voor een subsidieaanvraag? Ook kunnen wij de subsidieaanvraag voor u verzorgen als wij de werkzaamheden aan uw monument uitvoeren.

Wilt u meer weten of bent u op zoek naar een gespecialiseerde aannemer voor werkzaamheden aan uw monument? Neem contact met ons op via het contactformulier, stuur een e-mail of bel ons.

 

Subsidies rijksmonumenten

De overheid verstrekt subsidies voor rijksmonumenten. Deze kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Er zijn verschillende subsidies voor onderhoud of restauratie, zo zijn er de woonhuissubsidie, de subsidieregeling instandhouding monumenten en de herbestemmingssubsidie.

 

Woonhuissubsidie

Bent u in het bezit van een rijksmonument met woonfunctie? Dan maakt u aanspraak op de Woonhuissubsidie voor de instandhouding van de monumentale onderdelen van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor werkzaamheden zoals schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of de fundering, vervangen voeg- en metselwerk aan gevel. U kunt subsidie aanvragen voor 38% van de kosten. In de leidraad ‘subsidiabele instandhoudingskosten voor woonhuissubsidie’ vindt u welke kosten u mag meenemen. Deze subsidie vraagt u in het jaar ná uitvoering van de werkzaamheden aan. Dus in het jaar nadat u de kosten heeft gemaakt. Dit kunt u digitaal doen via het aanvraagportaal van de RCE, in periode 1 maart tot 30 april.

 

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

Heeft u een monument zonder oorspronkelijke woonfunctie, bijvoorbeeld een museum, kerk, watertoren of gemaal? Dan kunt u de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om een deel van de kosten voor regulier onderhoud aan uw monument op basis van een onderhoudsplan voor de periode van 6 jaar te financieren. U kunt denken aan schilderwerk, of plaatselijk herstel van metsel- en voegwerk. Het kan zijn dat u verplicht bent het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren als u instandhoudings-subsidie ontvangt.

Omdat er geen oneindig budget beschikbaar is, is er is een maximum verbonden aan de hoogte van en het soort kosten dat u mag indienen voor de subsidieaanvraag. Ook is er een maximaal subsidiebedrag vastgesteld. De maximale subsidiabele kosten voor de SIM zijn vastgesteld op 3% van de herbouwwaarde van het gebouwde monument of een onderdeel daarvan. Onder herbouwwaarde verstaan we de kosten voor de volledige heropbouw van een monument met de oorspronkelijke constructie, het materiaal en de details. Voor maximaal 60% van de subsidiabele kosten kunt u subsidie ontvangen.

 

Herbestemmingssubsidie

Bent u in het bezit van een monument dat lastig een andere functie kan krijgen zoals een fabriek of kerk, dan is de kans groot dat u gebruik kunt maken van de herbestemmingssubsidie. Met deze subsidie wil de overheid leegstand van monumenten voorkomen en daarmee ook voorkomen dat de  technische staat verslechterd.

De subsidie kunt u gebruiken om de mogelijkheden voor herbestemming te onderzoeken of om werkzaamheden uit te laten voeren om uw gebouw te beschermen tegen bijvoorbeeld weersinvloeden of verzakking.

 

Subsidies provinciale en gemeentelijke monumenten

Er zijn ook subsidies en fondsen voor provinciale en gemeentelijke monumenten. Iedere provincie en gemeente heeft een eigen monumenten- en subsidiebeleid. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw provincie of gemeente of bekijk de informatie op de website monumenten.nl: gemeentes of provincies.

 

Financiering verduurzaming

Wilt u uw monument verduurzamen? Voor de financiering van verduurzamingsmaatregelen kunt u terecht bij het Nationaal Restauratiefonds, uw provincie of gemeente. Voor rijksmonumenten is er de ‘duurzame monumenten-lening’. U komt in aanmerking voor financiering via provinciale en regionale fondsen of een laagrente lening als u een provinciaal of gemeentelijke monument bezit.

 

Laagrente leningen

Via het Nationaal Restauratiefonds kunt u verschillende laagrente leningen aanvragen voor onderhoud, restauratie of verduurzaming van uw monument. Zo zijn er de restauratiefonds-hypotheek, de restauratiefondsplus-hypotheek, de duurzame monumenten-lening en de duurzame monumentenplus-lening. Ga voor meer informatie over deze financieringen naar de website van het Nationaal Restauratiefonds.

 

 

 

 

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht